Erasmus+, Винопроизводство, Образование, Околна среда

Обмяна на опит и добри практики в производството на натурално вино

Проектът за обмяна на опит и добри практики в производството на натурално вино на Българската асоциация на винените професионалисти беше одобрен за финансиране по програма Еразъм+. Партньор на БАВП по проекта е EUROFORM RFS.

Проектна идея

Чрез изпълнението на настоящия проект, БАВП цели да постигне подкрепа и улесняване на транснационалното и международно сътрудничество между 2 организации от България и Италия, като насърчи международна дейност по отношение на натуралното винопроизводство, отговаряйки на необходимостта от страна на Асоциацията от:

  • Повишаване на информираността на експертите по тематиката на проекта.
  • Повишаване качеството на преподаване.
  • Подпомагане на обмена и трансфера на най-добри практики в областта на преподаването.
  • Утвърждаването на устойчивите практики като обществен приоритет.
  • Насърчаване на използването на нови технологии и иновативни методи на преподаване.
  • Подпомагане на развитието на професионални мрежи в Европа.
  • Укрепване на отношенията на Асоциацията с партньорски организации и предприятия.

Планирано с оглед рамката на Европейския зелен пакт, проектното предложение отразява системния характер на зеления преход и неговото значение като стратегия за растеж.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.