БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВИНЕНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Българската асоциация на винените професионалисти

(БАВП) е експертна организация, обединяваща професионалисти от всички сектори свързани с българското вино, като им дава възможност да си сътрудничат, да предлагат експертен продукт и консултации, да развиват концепции и стратегии и последователно да работят заедно за успеха на българското вино във всички сфери.

 

Кауза

Каузата на БАВП е популяризиране на българското вино, което да заеме своето достойно място на световната винена сцена чрез разпознаваемост, изразителна идентичност и положителен имидж.

ЦЕННОСТИ

Като професионалисти, ние сме убедени в качеството и потенциала на българското вино. Вярваме, че запазените традиции и експертният опит са предпоставка за подобряване на икономическите перспективи за винения бизнес, винените райони, винения туризъм и като цяло имиджа на България като виненa страна. Нас ни обединява разбирането за прогрес чрез системен подход и ясна визия за сътрудничество и съвместни действия на целия отрасъл.

Цели

БАВП инициира и координатора дейността на експертни работни групи, включващи максимален брой заинтересовани страни и професионалисти от системата на българската винена индустрия.

БАВП има следните цели:

  • Да обединява членовете на “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВИНЕНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ” – с цел изграждане на общност зазащитата на професионални, интелектуални, социални и материални интереси на винените професионалисти.
  • Да работи за укрепване на професионалния и обществен престиж на хората работещи във виненият сектор.
  • Да съдейства и насърчава развитието популяризирането и подкрепата на българските вина, както и да повишава винената култура и познанията на обществото, свързани с лозаро-винарския сектор.
  • Да работи за повишаване квалификацията на своите членове и да подпомага професионалната им реализация, с цел популяризиране мисията на организацията.
  • Да работи в сътрудничество със съответните държавни органи във връзка със създаването и развитието на виненият сектор и повишаване квалификацията на хората работещи и предлагащ вина.
  • Да поддържа международни контакти със сродни организации, както и с други международни правителствени и неправителствени органи, организации и институции.
  • Да развива като обществена ценност лоялната икономическа конкурентоспособност на професионалната среда, постигната чрез високо качество на знания, иновативност, научни изследвания и приложни знания.
  • Да подкрепя и насърчава развитието на образованието в областта на лозаро-винарството и да повишава възможностите за получаване на знания и квалификационни умения на обучаващите се в този сектор – с приоритет върху работата с младите хора.

УСТАВ

на Българската асоциация на винените професионалисти

Членове

БАВП е експертно сдружение, обединяващо различни специалисти във винения бранш като технолози, търговци, журналисти, сомелиери, туроператори и винени гидове, преподаватели, юристи и маркетинг професионалисти.

Очаквайте скоро
70%