Обмяна на опит и добри практики в производството на натурално вино, проект 2023-1-BG01-KA122-ADU-000144501 по програма Еразъм+

Проектът за обмяна на опит и добри практики в производството на натурално вино на Българската асоциация на винените професионалисти беше одобрен за финансиране по програма Еразъм+. Партньор на БАВП по проекта е EUROFORM RFS.

Проектна идея

Чрез изпълнението на настоящия проект, БАВП цели да постигне подкрепа и улесняване на транснационалното и международно сътрудничество между 2 организации от България и Италия, като насърчи международна дейност по отношение на натуралното винопроизводство, отговаряйки на необходимостта от страна на Асоциацията от:
– Повишаване на информираността на експертите по тематиката на проекта.

– Повишаване качеството на преподаване.
– Подпомагане на обмена и трансфера на най-добри практики в областта на преподаването.
– Утвърждаването на устойчивите практики като обществен приоритет.
– Насърчаване на използването на нови технологии и иновативни методи на преподаване.
– Подпомагане на развитието на професионални мрежи в Европа.
– Укрепване на отношенията на Асоциацията с партньорски организации и предприятия.

Планирано с оглед рамката на Европейския зелен пакт, проектното предложение отразява системния характер на зеления преход и неговото значение като стратегия за растеж.

Цели на проекта

Посредством изпълнението на проекта се цели повишаване на информираността, надграждането и развитието на нови професионални и екологосъобразни компетенции, които да бъдат пренесени в преподавателската практика като начин за приобщаване на все повече съмишленици kъм общата отговорност за потребление на суровини върху които се оказва минимално въздействие.

Изпълнението на проекта ще спомогне за осъществяването на следните цели:
– Повишаване на информираността на експертите по тематиката на проекта и изграждане на задълбочени познания, които да натрупат.
– Проучване и затвърждаване на нови техники и технологии за натурално винопроизводство.
– Имплементиране на добрите практики и опит в преподавателската работа в Асоциацията.
– Актуализиране на обучителните програми и акцентиране върху тематиката за натуралното винопроизводство.
– Създаване на екологично и отговорно поведение сред експертите на Асоциацията и предаването му в бъдеще на обучаемите.

Резултати

Очакваните резултати по проекта са:
– Повишаване и разширяване на професионални знания, умения и компетенции на експертите в Асоциацията в областта на натуралното винопроизводство и съчетаването му с местни хранителни продукти.
– Обмяна на добър опит и практики от страна на партньорската организация, която ще бъде полезна за участниците, използвайки европейски стандарти, програми и иновации в областта на натуралното винопроизводство.
– Повишен капацитет, привлекателност и международно измерение на БАВП чрез установени европейски иновации за устойчиво развитие.
– Ефективно прилагане от страна на всички участващи в проекта на „Европейският зелен пакт“.
– Адаптиране и усъвременяване на програмите в Асоциацията, които да бъдат свързани с актуални теми в натуралното винопроизводство и привлекателни за бъдещите обучаеми.
– Добре подготвени експерти в Асоциацията по актуални и съвременни теми, запознати с европейските стандарти.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.